ประกาศรับสมัครเข้าร่วม โครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2556
      โดยจัดประกวดในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
      "โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ประจำปี 2555 (SMPC : Science & Math Project Challenge 2012) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และการสัมมนาเชิงปฏิบัิติการ "ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน" (Workshop for Science & Math teaching to ASEAN 2012) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย บริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ (พ.ศ. 2552-2556)
      " เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้โครงการสามารถเป็นหนึ่ง ในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย สวทช. จึงจัดตั้ง “โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ” ขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัยภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลักของ สวทช. คือ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
จัดโดย สวทช.
เปิดรับสมัครโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15: NSC 2013
      "เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ และรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
จัดโดย NSTDA
เปิดรับสมัครแล้วครับ กับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 : YSC 2013
      โดยนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และอยากทำวิจัยค้นหาข้อมูลใหม่ๆ สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
จัดโดย NSCTEC
สสวท. จับมือองค์การนาซ่าผลักดันงานวิจัยโลกทั้งระบบของเด็กไทย สู่มาตรฐานนานาชาติ
      การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นปัญหาที่มนุษย์ทั้งโลกกำลังเผชิญร่วมกัน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการจัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคมที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย สสวท.
ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัยเข้ารอบ "โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำปี 2555"
      วัตถุประสงค์เพื่อจัดการประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งในปี 2555 ได้จัดการประกวดและคัดเลือกเค้าโครงงานวิจัยในหัวข้อ "นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร หรือนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์น้ำด้านอื่นๆที่มีความสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"
จัดโดย สสวท.