"ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่"
ประจำปี 2556
"โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" ประจำปี 2555
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ (พ.ศ. 2552-2556)
เปิดรับสมัครโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15: NSC 2013
เปิดรับสมัครแล้วครับ กับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 : YSC 2013
สสวท. จับมือองค์การนาซ่าผลักดันงานวิจัยโลกทั้งระบบของเด็กไทย สู่มาตรฐานนานาชาติ
ประกาศผลเค้าโครงงานวิจัยเข้ารอบ "โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำปี 2555"