ตัวคัดกรอง

 
โครงการที่เข้าร่วม

ISEF 2004 | YSC 2004 | YSC 2003 | MWIT Sicence Fair 2011
ISSF 2011 | PSS 2013 | PSS 2012 | PSS 2011
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7
ตัวอย่างบทความ นักเรียนชั้น ม.5
บทคัดย่อปีการศึกษา 2556 | บทคัดย่อปีการศึกษา 2557


Download (1,735KB)
ชื่องานวิจัย ต้นไม้สร้างไฟฟ้า
ผู้พัฒนา นาย ศุภโชค หฤหรรษพงศ์
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
หมายเหตุ โครงงานชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ และเข้าร่วม
แข่งขันระดับนานาชาติในงาน ISEF 2004 ณ ประเทศสหรัฐอเมิรกา
กลับขึ้นด้านบน

Download (737KB)
Research Title The Creation of The Cloud Analysis Program
ผู้พัฒนา Chinnabhorn Soonue
Apichote Wihakarat
Chaomai Chaipetch
ที่ปรึกษา Patchara Pongmanawut
Wittaya Pheera
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ ผลงานนำเสนอในงาน The 7th International Student Science Fair 2011
กลับขึ้นด้านบน
Download (739KB)
ชื่องานวิจัย โครงงานการศึกษาความหลากหลายของไลเคน
ในสวนยางพาราใกล้และไกลจากชายฝั่งทะเล
Research Title Diversity of lichens in a rubber plantation near and far from the coast
ผู้พัฒนา พัชรพร โภคาวัฒนา
พุธิตา เดชประมวลพล
ณัฐสิมา ศักดา
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ ผลงานนำเสนอใน งาน MWIT Sci Fair 2011

Download (740KB)
ชื่องานวิจัย กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
Research Title The solar water turbine
ผู้พัฒนา อภิโชติ วิหะกะรัตน์
คณิน พูลศิริปัญญา
พิชญุตม์ เดชธราดล
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ ผลงานนำเสนอใน งาน MWIT Sci Fair 2011
กลับขึ้นด้านบน
Download (1,419KB)
ชื่องานวิจัย ต้นแบบเส้นทางคมนาคมแนวใหม่
ผู้พัฒนา นายศุภโชค หฤหรรษพงศ์
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ งาน YSC 2003
กลับขึ้นด้านบน
Download (1,333KB)
ชื่องานวิจัย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานชีวิต
ผู้พัฒนา นายอุกฤษฏ์ ขำมริ
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ งาน YSC 2004
กลับขึ้นด้านบน
Download (738KB)
ชื่องานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณ
เมฆปกคลุมกับอุณหภูมิพื้นโลกในระดับท้องถิ่น
และในระดับโลก
Research Title Studying the relationship between types with quantity of cloud and temperature on the earth locally and globally
ผู้พัฒนา นางสาวเสาวลักษณ์ คงอินทร์
นางสาวปริษฐา ไทรงาม
นางสาวการุณยกานต์ นุสรณ์ไพรงาม
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
สาขาวิชา ฟิสิกส์
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2011

Download (737KB)
ชื่องานวิจัย เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นยางตา
เขียวที่อุณหภูมิต่างกัน
Research Title The comparison of the growth of Rubber tree at the various temperatures
ผู้พัฒนา นายจิรพนธ์ ดีแท้
นายรัชชานนท์ บัวขวัญ
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2011

Download (739KB)
ชื่องานวิจัย การศึกษาลักษณะของดินในบริเวณใกล้และไกล
ชายฝั่งทะเล ต่อการเจริญเติบโตของ ต้นยางพารา
Research Title To study the characteristics of soil in the areas near the coast and far from
the coast for the growth of rubber trees.
ผู้พัฒนา นางสาวพิม สุทธิรักษ์
นางสาววิไลลักษณ์ วังชนะชัย
นางสาวโยษิตา มณีสะอาด
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2011

Download (754KB)
ชื่องานวิจัย การศึกษาลักษณะทางกายภาพของดินที่
เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของสับปะรด
Research Title The Study of Physical Characteristics of Soil
Appropriate the Growth of Pineapples
ผู้พัฒนา นางสาวปรมตา ไทยถาวร และ
นางสาวปัญญภัสสร์ พลชัย
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นางตรีชฎา ถาวรมาศ
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2011

Download (737KB)
ชื่องานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ผิวน้ำทะเลของเกาะไหงและเกรตบาร์ริเออร์รีฟ
Research Title A comparative study on sea surface temperatures on Koh Ngai and Great Barrier barcarrier
ผู้พัฒนา นายกิตตินันท์ โชคสวัสดิกร
นายทินภัทร ชุมสุขช่วยเรือง
นายศตโชติก์ อัครสุวรรณกุล
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2011

Download (753KB)
ชื่องานวิจัย ผู้คุมยา
Research Title Med. & Phar. Controller
ผู้พัฒนา นายสมัชชา ลีลาวิลาส
นายวรัญชิต ชนะสิทธิ์
ที่ปรึกษา นางตรีชฎา ถาวรมาศ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554

หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2011

Download (752KB)
ชื่องานวิจัย ลดเวลาในการตากหมูแดดเดียว
Research Title Reduce the time in making dried pork
ผู้พัฒนา นายพงษ์กรณ์ ไอยรากาญจนกุล
นายมรุต วสุนธรา
นายธนรุตต์ สมะพงษ์
ที่ปรึกษา นายวิชชุ อายุสุข
สาขาวิชา ฟิสิกส์
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2011

Download (759KB)
ชื่องานวิจัย ศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา ในน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำยางข้นและ โรงงานทำยางแผ่น
Research Title The growth of Chlorella in the waste water from the rubber latex factory and the rubber sheets factory.
ผู้พัฒนา น.ส.สิริรัมภา จิโรจน์กุล
น.ส. ณัชชา สิงหเสม
น.ส.อิชยา ดวงสุวรรณ
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2011

Download (765KB)
ชื่องานวิจัย ศึกษาความหนาแน่นและชนิดของยุงใน
พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพารา
Research Title The study Density and Species of mosquitoes change area in rubber plantation
ผู้พัฒนา นางสาวธนาภา ขวัญนุ้ย
นางสาวกนกอร ทองจันทร์แก้ว
นางสาวปฐวี ตั้งคติธรรม
ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นางดารารัตน์ เพชรจันทร์
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2011
กลับขึ้นด้านบน
Download (122KB)
ชื่องานวิจัย อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว
ผู้พัฒนา นางสาวเกศิณี กะตะเวที
นางสาวปรีดาภรณ์ มงคลประดิษฐ์
นางสาวทิพนาถ บัวทิพย์
ที่ปรึกษา ครูอาภาศรี ชุ่มชื่น
ครูณชมน รุ่งใสวัฒนา
สาขาวิชา ฟิสิกส์
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2012

Download (128KB)
ชื่องานวิจัย มีดปีกแมลงปอ
ผู้พัฒนา นายจิรายุ แซ่พู่
นายสุรวัชร หาญศิริสวัสดิ์
นายฉันวัชร เบญจนราพันธ์
ที่ปรึกษา ครูพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
สาขาวิชา ฟิสิกส์
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2012

Download (122KB)
ชื่องานวิจัย ตู้อบเรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้พัฒนา นายกราวิทัต ไชยกุล
นายจักรวาล ก้องกิตต์ไพศาล
นายศุภกร แย้มอุทัย
ที่ปรึกษา ครูอดิเทพ ปรีดาศักดิ์
ครูอาภาศรี ชุ่มชื่น
สาขาวิชา ฟิสิกส์
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2012

Download (124KB)
ชื่องานวิจัย การศึกษาความหลากหลายของไลเคนใน
สวนยางพาราใกล้และไกลจาก ชายฝั่งทะเล
ผู้พัฒนา นางสาวพัชรพร โภคาวัฒนา
นางสาวพุธิตา เดชประมวลพล
นางสาวณัฐสิมา ศักดา
ที่ปรึกษา ครูพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
ครูตรีชฎา ถาวรมาศ
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2012


Download (129KB)
ชื่องานวิจัย เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าดัชนีของลูกน้ำยุงลาย
ในพื้นที่ ตำบลบางรักและตำบลทับเทียง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ผู้พัฒนา นางสาวเสาวลักษณ์ ส้มเกลี้ยง
นางสาวจุฑามณี พานิช
นางสาวธันยพร ปึงพิพัฒน์ตระกูล
ที่ปรึกษา ครูพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
ครูดารารัตน์ เพชรจันทร์
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2012

Download (125KB)
ชื่องานวิจัย การเปรียบเทียบภาพถ่ายของปะการังบริเวณ
เกาะม้าและเกาะไหง ของปี 2009 กับ 2012
ผู้พัฒนา นายกอบชัย ชายภักตร์
นายกิตติธัช สุชาตตระกูล
นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต
ที่ปรึกษา ครูพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
ครูกิดาการ บุณยนิธิโชติ
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2012

Download (130KB)
ชื่องานวิจัย กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (The solar water turbine)
ผู้พัฒนา นายอภิโชติ วิหะกะรัตน์
นายคณิน พูลศิริปัญญา
นายพิชญุตม์ เดชธราดล
ที่ปรึกษา ครูพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
ครูอดิเทพ ปรีดาศักดิ์
สาขาวิชา ชีววิทยา
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2012

Download (137KB)
ชื่องานวิจัย ประสิทธิภาพของเครื่องดักไขมันจากวัสดุอย่างง่าย
ที่ใช้ในการบำบัดน้ำทิ้ง จากโรงครัว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ผู้พัฒนา นางสาวพัณณิตา ตุนพร
นางสาวพัณณิตา จรัญรักษ์
นางสาวธมลวรรณ ทองนา
ที่ปรึกษา ครูพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
ครูอุราวรรณ ยุ้งเกี้ยว
สาขาวิชา เคมี
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ โครงงานำนเสนอในงาน PSS2012
กลับขึ้นด้านบน
Download (760KB)
Research Title The Creation of The Cloud Analysis Program
ผู้พัฒนา Chinnabhorn Soonue
ที่ปรึกษา Patchara Pongmanawut
Wittaya Pheera
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2554
หมายเหตุ ผลงานนำเสนอใน
งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7
กลับขึ้นด้านบน
Download (546KB)
Research Title ตัวอย่างบทคัดย่อ โครงงาน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
   
   
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
หมายเหตุ  
กลับขึ้นด้านบน
Download (594KB)
Research Title รวมบทคัดย่อ งาน PSS2013
   
   
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2013
   
กลับขึ้นด้านบน
Download (105KB)
Research Title สภาพอากาศที่มีผลต่อยุงลาย บริเวณสวนยางพาราในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงติดเชื่อไข้เลือดออกสูงและต่ำ จังหวัด ตรัง
ผู้พัฒนา นางสาวมานิสา แก้วเสน
นางสาวกรกนก สุวรรณปากแพรก
นายมสาร วสุนธรา
ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นางสาวดารารัตน์ มีทรัพย์ปรุง

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาชีววิทยา

Download (180KB)
Research Title การศึกษาความสามารถในการดูดซับคราบน้ำมันที่แขวนลอย
บนผิวน้ำโดยใช้วัสดุดูดซับที่ปรับสภาพด้วยวิธีซิลิเลชัน
ผู้พัฒนา นายเจตน์จรัส   มากคงแก้ว 
นายจารุวิทย์   บัวแก้ว
ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นางสาวณชมน  รุ่งใสวัฒนา 

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาเคมี

Download (184KB)
Research Title

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยในการกำจัด
ด้วงก้นกระดก

ผู้พัฒนา

นายอดิชาติ มะโหฬาร
นายณัฐพล วัฒนะธีระภาพวงศ์
นายฐปนวรรธน์ ทับเที่ยง

ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา    

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาเคมี

Download (104KB)
Research Title การสกัดเพคตินจากฝักสะตอเปล่าด้วยวิธีไมโครเวฟ
ผู้พัฒนา นางสาวพรนภัส ลีสุรพงศ์
นายถิรวิทย์ วรพงศ์พัฒน์
นางสาวกัญญ์กนก แก้วนาเส็ง
ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาเคมี

Download (101KB)
Research Title ย้อนเวลาหาเมนเดล
ผู้พัฒนา นางสาววริษฐา เจนไพบูลย์
นางสาวเพียงออ ทองหน
นายเอกสิทธิ์ คงอินทร์
ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Download (106KB)
Research Title ดินแดนพุทธศาสนา
ผู้พัฒนา นายภานุวัฒน์  เพ็งผอม
นางสาวอัญชิษฐา  วิภูษิตวรกุล
ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Download (103KB)
Research Title พืชดอกน่ารู้
ผู้พัฒนา

นางสาวชญานิษฐ์  ชูแข
นางสาวศิรดา  ศิริพันธุ์
นางสาวปาณิสรา  เตือนวีระเดช

ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
อาจารย์สุธารัตน์   ชำนาญเหนาะ

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Download (121KB)
Research Title

สื่อการเรียนรู้  สนุกหรรษากับสมุนไพรในและนอกตำรา

ผู้พัฒนา ธัญชนก รักแก้ว
ธัญรมณ มณีรัตน์   
ดาลัด วัฒนสิน
ที่ปรึกษา

นาย เรวัช  ศรีประสิทธิ์

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Download (100KB)
Research Title การแบ่งเซลล์
ผู้พัฒนา

นางสาวประภาพร โสตะกุล
นายพิชญุตม์ พฤฒิพฤกษ์ 
นางสาวศุภิสรา จารุพันธ์

ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นางสาวสุธารัตน์  ชำนาญเหนาะ

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Download (180KB)
Research Title มหัศจรรย์พาราพิสิฐ
ผู้พัฒนา น.ส.ศศิธร   หาญณรงค์
ที่ปรึกษา

อาจารย์สุภิญญา   อินทร์เกิด

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Download (290KB)
Research Title

คณิตศาสตร์กับหมากขุม

ผู้พัฒนา

นางสาวบุญสิตา เตชานุรักษ์
นางสาวชยาภา แคนยุกต์

ที่ปรึกษา

นางกานดา ก้าวสัมพันธ์

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Download (138KB)
Research Title อนุกรมพีทาโกรัส
ผู้พัฒนา

นายวศิน ตรังหิรัณยธร
นายธิติวุฒิ เกตุประกอบ
นายพงศกร กิตติปรีชากุล 

ที่ปรึกษา

นางกานดา ก้าวสัมพันธ์ 

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Download (181KB)
Research Title มหัศจรรย์ของการซ้อนกันของรูปเหลี่ยม
ผู้พัฒนา

นายชานน  ตันติวัฒนาไพบูลย์ 
นายธรรมวิทย์  จิตต์อำนวยศักดา
นายธนาดุล  บุญขันธ์ 

ที่ปรึกษา

นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Download (103KB)
Research Title หัวก๊อกประหยัดน้ำอย่างง่าย
ผู้พัฒนา

นางสาวปานเพชร สังขสัญญา
นางสาวภาวิตา นุชิตศิริภัทรา
นางสาวชัญญาภัค  คงสกุล

ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาฟิสิกส์

Download (100KB)
Research Title การโรยตัวของเมล็ดตะเคียนทอง (Hopea odarata Roxb) ในแนวดิ่งในสภาวะไร้ลม
ผู้พัฒนา

นางสาวเปรมิกา   อังษานาม
นางสาวกิ่งกาญจน์    ชิตแก้ว
นางสาวศุภศิริ    สัมพันธรัตน์

ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาฟิสิกส์

Download (101KB)
Research Title

รถเข็นสะเทินน้ำสะเทินบกสำหรับผู้พิการทางขา

ผู้พัฒนา

นางสาวอภิชญา ภู่เจริญโภคา    
นางสาวปาณิศา เพชรมณี         
นางสาวเปรมศิภรณ์  เพียรเจริญ

ที่ปรึกษา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น

โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
หมายเหตุ สาขาวิชาฟิสิกส์

กลับขึ้นด้านบน
Download (174KB)
Research Title รวมบทคัดย่อวิชาชีววิทยา
   
   
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2557
   

Download (358KB)
Research Title รวมบทคัดย่อวิชาเคมี
   
   
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2557
   

Download (314KB)
Research Title รวมบทคัดย่อวิชาคอมพิวเตอร์
   
   
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2557
   

Download (370KB)
Research Title รวมบทคัดย่อวิชาคณิตศาสตร์
   
   
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2557
   

Download (266KB)
Research Title รวมบทคัดย่อวิชาฟิสิกส์
   
   
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2557
   

กลับขึ้นด้านบน