ชื่อผลงาน ระบบไหลเวียนเลือด
รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ
ระดับ ม.ต้น
ประเภท สื่อเว็บเพจ
ที่อยู่เว็บ http://www.thaigoodview.com/library/
contest2553/type1/science03/15/index.html


   
ชื่อผลงาน การสืบพันธุ์ของพืชดอก
รางวัล ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน
ระดับ ม.ปลาย
ประเภท สื่อเว็บเพจ
ที่อยู่เว็บ http://www.thaigoodview.com/library/
contest2553/type2/science04/24/index.html

   
ชื่อผลงาน SCITOWN
รางวัล ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง
ระดับ ม.ปลาย
ประเภท สื่อเว็บเพจ
ที่อยู่เว็บ http://www.thaigoodview.com/library/
contest2551/science04/62/apoo/home.htm

   
ชื่อผลงาน พันธุศาสตร์...ศาสตร์แห่งชีวิต
รางวัล ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง
ระดับ ม.ปลาย
ประเภท สื่อเว็บเพจ
ที่อยู่เว็บ http://www.thaigoodview.com/library/
contest2552/type2/science04/27/index.html


Download (664KB)
เรื่อง แบบจำลองจากการพยุงตัวของมวนจิงโจ้น้ำ
จัดทำโดย นายณัฐพงศ์ เอี่ยมวัชรินทร์
นางสาวนิจสุภา นิลาวงศ์
นางสาวนฤมล เอ่งฉ้วน
อาจารย์ที่ปรึกษา นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
   
   

Download (11.9MB)
   
   
   
   
ชื่องาน ภาพการทำงานแบบจำลองมวนจิงโจ้น้ำ
   

Download (1.19MB)
เรื่อง ประวัตินักเรียนผลงานระดับนานาชาติ
ชื่อ-สกุล นายศุภโชค หฤหรรษพงศ์
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
มหาวิทยาลัย จบระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย New York University, New York, USA